ENEnglish

Република България

Министерство на правосъдието

Удостоверяване с Апостил (APOSTILLE) на документи за чужбина

Hague Apostille Convention
В съответствие с Декларацията на Република България по чл. 6, ал. 1 от Хагската конвенция от 1961 г., изразена в Закона за ратифициране на същата конвенция/ обн., ДВ. бр. 47 от 09.06.2000 г./ в Министерството на правосъдието се заверяват с "APOSTILLE" само актовете на съдилищата и нотариусите.
Актове на съдилищата съгласно чл.1 буква "а" на Конвенцията са документите, издавани от орган или длъжностно лице, свързано с правораздавателната система на държавата. Същите трябва да се представят в оригинал или като заверен препис и да съдържат: дата на издаване, име, фамилия, подпис на председател или съдия и секретар, и печат на съда, който ги издава.
Актове на нотариусите съгласно чл. 1, буква "с" и "d" на Конвенцията са нотариалните актове; официалните заверки, като записвания в регистър, или удостоверяване на дата или подпис върху частен документ.
Пълномощни за разпореждане с недвижими имоти се приемат след като нотариусът е удостоверил подпис и съдържание и съответно се полагат два Апостила.
Пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, удостоверени от кметове и секретари на общини не подлежат на удостоверяване с "APOSTILLE".
Нотариално заверени копия от документите, издадени от лечебни заведения, предназначени за ползване в чужбина, се удостоверяват с "APOSTILLE" от Министество на правосъдието. Оригиналите на документите, издадени от лечебни заведения, предназначени за ползване в чужбина, следва да се удостоверят с "APOSTILLE" от Министество на външните работи, съгласно чл. 4 от Правилника за заверките и легализациите на документи и други книжа. Министерство на здравеопазването заверява само документи, издадени от Министерство на здравеопозването и второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, удостоверяващи само здравословно състояние на пациенти, след което получават "APOSTILLE" от Министество на външните работи.
Документите с положен "APOSTILLE" и "Код : ХХХХХХХХХХХХХХХ" могат да се проверят тук.

Провери апостил !
Документи за заверка с "APOSTILLE" се приемат след представяне на документ за платена държавна такса в размер на 5.00 лв., внесена по сметка на Министерството на правосъдието, като в графата "основание за плащане" се пише само "ЗА АПОСТИЛ".
IBAN : BG09BNBG96613000173701
BIC: BNBGBGSD
- Може да заплатите на място посредством ПОС терминал с банкови карти: Visa, VisaElectron, Maestro, MasterCard, AMEX, Diners Club и Discover, издадени от български издатели.
Приемането на документи за "APOSTILLE" се извършва през всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Документите с положен "APOSTILLE" се връщат в срок от три работни дни след предоставянето им в министерството, а когато броят им е над 10 – след 5 работни дни.
Тел. : (+359 2) 92 37 354
2014 - МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ